Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna jest to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Kończy się ewaluacją.

Według Doroty Ekiert-Grabowskiej, innowacje pedagogiczne to zmiany zawierające elementy nowości, wprowadzone świadomie do systemu szkolnego w celu ulepszenia praktyki edukacyjnej zgodnie z określonymi potrzebami pedagogicznymi.

Według Romana Schulza (łac.: innovatio – odnowienie) to proces tworzenia lub przyswajania nowych rozwiązań edukacyjnych.

Wielkopolska – nasza mała ojczyzna

Nauczyciele: Agata Przewoźniak, Tomasz Woźniak.

Termin: 1.09.2016 r. – 20.06.2017 r.

Cel ogólny: Celem innowacji jest przybliżenie uczniom kl. VI A i VI B dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem.

Opis: W trakcie wycieczek uczniowie będą brali udział w różnego rodzaju warsztatach i lekcjach w terenie.

Numer w Kuratorium Oświaty w Poznaniu: 114.

Zakładamy szkolne ogródki

Nauczyciele: Hanna Tarachowicz i wychowawczynie klas I-III.

Termin: od stycznia 2015 r. do zakończenia etapu edukacyjnego danej klasy.

Cel ogólny: Wyposażenie uczniów w nowe umiejętności pielęgnacji i uprawy roślin.

Opis: Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, podnoszenie poziomu kształcenia i wychowania, zwiększenie atrakcyjności w uczeniu nowych wiadomości i umiejętności.

Numer w Kuratorium Oświaty w Poznaniu: 97.